Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề “Giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước”

Ngày 16/10/2020, Ban Điều hành Chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển phối hợp với cán bộ và chuyên gia của thành phố Växjö, Thụy Điển tổ chức Hội thảo chuyên đề trực tuyến chủ đề giảm xả thải từ nông nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vào nguồn nước.