XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NƯỚC CHO THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt “Dự án hợp tác Växjö - An Giang về quản lý nước bền vững” giai đoạn 2019 – 2021;

Căn cứ Văn bản số 7131/VPUBND ngày 31/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án hợp tác với Thụy Điển đến hết năm 2022.

“Dự án hợp tác Växjö - An Giang về quản lý nước bền vững” hợp tác giữa An Giang và thành phố Växjö, Thụy Điển đã được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay với mục tiêu dự án là Nâng cao năng lực lập kế hoạch, thực hiện quản lý nước bền vững và nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng quản lý nước bền vững ở thành phố Long Xuyên. 

Trong thời gian qua, các thành viên nhóm dự án phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tỉnh với sự tư vấn của các chuyên gia của thành phố Växjö, Thụy Điển đã xây dựng dự thảo “Kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”. Đến nay, Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển đăng tải nội dung dự thảo kế hoạch (file đính kèm) để lấy ý kiến phản hồi từ người dân, nhằm hoàn chỉnh kế hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt. 

https://angiangvaxjo.com/files/album/du-thao-khqln-tplx-btir20fz.pdf

Nội dung đóng góp ý kiến của người dân về dự thảo “Kế hoạch quản lý nước cho thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050” vui lòng gửi về email của Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển bqldathuydien@gmail.com